arrow-alt-down arrow-down arrow-left-large arrow-left arrow-right-large arrow-right arrow-up chevron close expand link

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GENEL AYDINLATMA BEYANI

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir.

Prive Sigorta A.Ş. (“Şirket” olarak anılacaktır) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında KVKK’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 • Unvan : Prive Sigorta Anonim Şirketi
 • Adres : Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 74 TORUN CENTER D Blok Ofis No:50 Şişli/İSTANBUL
 • Telefon No : 0212 227 10 10  
 • İnternet Adresi : www.privesigorta.com
 • E-posta Adresi:  : KVKK@privesigorta.com
 • KEP Adresi : privesigorta@hs03.kep.tr

Tarafınıza ait kişisel veriler, Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

 • Ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamı,
 • Sigorta tekliflerinin hazırlanması, sigortacılık hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Akdedilen sözleşme ve poliçenizin gereğinin yerine getirilebilmesi, eş, çocuk ve ilgililerin poliçeye dâhil edilmesi,
 • Poliçe prim tahsilat sürecinin yürütülmesi,
 • Poliçe yenileme teklifi veya iptal süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in tabi olduğu mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen veri saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • İlgilli kişilerin talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reasürans süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hasar ihbar, inceleme ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sahte hasar ihbarlarının tespitinin yapılması,
 • Aleyhe açılan davalara ve/veya tahkim dosyalarına ve/veya hasar ihbarlarına ilişkin bazı verilerin aktüer firmaları, medikal firmalar ve/veya eksper ile paylaşımı ve hasar değerlendirmesi yapılması,
 • Sigorta şirketleri ve üçüncü kişilere rücu taleplerinin yapılması ve bu taleplerin takibi,
 • Dış hizmet tedarik edilen firmalardan destek temin edilmesi,
 • Sigorta destek hizmet sağlayıcıları sözleşmelerinin akdedilmesi ve ifası,
 • Sigorta destek hizmet sağlayıcılarından hizmet temin edilmesi,
 • Risk analizi ve yönetimi faaliyetlerinin yapılması,
 • Aracı komisyonlarının ödenmesi,
 • Aracılık sözleşmelerinin akdedilmesi ve ifası,
 • İzniniz bulunması halinde ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • Web sitesi ve fiziki mekân için ayrı ayrı olmak üzere ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Web sitemizde kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,
 • Web sitemizin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirilmesi ve web sitemizin analiz edilmesi ve performansının geliştirilmesi.
 • Şirketin ticari güvenliğinin temini için çalışmalarımızın yürütülebilmesi,

Amaçları dahil ve bunlar ile birlikte sigortacılık hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, müşteri taleplerinin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlar ile KVKK’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz işlenme amacına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Şirket tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı

İşlenen kişisel verileriniz, sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan çalışmaların planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla KVKK’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, turizm şirketlerine, organizasyon şirketlerine, eğitim kurumlarına, tarafınıza verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere yurtiçinde veya yurtdışında aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket tarafından farklı kanallar vasıtasıyla (teklif, sözleşme, kartvizit, bilgilendirme formları, başvuru formları, hasar evrakları ve sair belgeler) sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK Madde 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK Madde 5/2 ve KVKK Madde 6/2 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Şirket tarafından KVKK Madde 11 uyarınca tarafınızca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına internet sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak ıslak imzalı ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta kanalıyla Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 74 TORUN CENTER D Blok Ofis No:50 Şişli/İSTANBUL adresimize, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya daha önce Şirkete bildirilen ve Şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz üzerinden KVKK@privesigorta.com adresine iletebilirsiniz. Şirket, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükârda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.  Şirket iletilen talepleri değerlendirecek ve değerlendirme sonucuna göre talebi kabul edebilecek veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilecek ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talep sahibine iletebilecektir. Talebin kabul edilmesi halinde Şirket talebi en kısa sürede yerine getirilmesi ile yükümlüdür. Şirkete iletilen taleplerin Şirket tarafından reddedilmesi veya Şirket tarafından verilen cevabın yetersiz bulunması halinde cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 günlük sürenin sonundan veya Şirket’in süresinde cevap vermemesi durumunda talebin yapıldığı tarihten itibaren 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.

KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir;

 • 1. Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6. KVKK Madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 7. KVKK Madde 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • 9. Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Prive Sigorta
Mobil Uygulamamız Çok Yakında!

Yepyeni özellikleriyle hayatınızı kolaylaştıracak uygulamanızı indirin, işlemlerinizi 7/24 gerçekleştirin.